top of page
HelloPaulSmith00.jpg

HALLO, MIJN NAAM IS PAUL SMITH
HELLO, MY NAME IS PAUL SMITH

30 januari 2015 tot en met 16 augustus 2015

NL - Modemuseum Hasselt nam je mee achter de schermen van de wereld van Paul Smith waar intuïtieve creativiteit de plak zwaait. Je kon kennis maken met de scherpzinnige designer achter dit typisch Brits label dat kleinschalig begon maar ondertussen is uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende modemerken ter wereld.


De tentoonstelling vertrok van Paul Smiths persoonlijke archief. Van de eerste stukken die hij verkocht in zijn piepkleine boetiek in Nottingham tot door de ontwerper zelf geselecteerde ontwerpen uit zijn recentste collecties. Onderweg komt ook de opmars van een van de grootste internationale modemerken in beeld én krijgen we een blik in de unieke scherpzinnige geest van de ontwerper.


Deze expo trok in het design Museum in Londen meer dan 113.000 bezoekers en heeft daar heel wat records doen sneuvelen. Modemuseum Hasselt was de enige locatie op het Europese vasteland waar de expo naartoe ging want daarna zal ze doorreizen naar Singapore, Tokyo, Kyoto, Shangai, Seoul, etc. De expo geeft een inkijk in de fascinerende wereld van één van de grootste Britse ontwerpers aller tijden en is een ‘must’ voor de mode- en designliefhebbers. De expo ‘Hallo, Mijn naam is Paul Smith’ was ook een heel stuk groter dan in Londen en bevatte vooral nog meer mode. Paul Smith was enorm betrokken bij het project en maakt de keuzes van alle silhouetten zelf.


'Hallo, mijn naam is Paul Smith' overloopt de verschillende stadia van design en productie met de bekende stempel van traditioneel vakmanschap met een eigentijds kantje. Via projecties, audio- en videoclips van modeshows en beelden achter de schermen en een overzicht van alle unieke Paul Smith shops, onthult deze expo de werking en invloeden van Paul Smith.


In 'Hallo mijn naam is Paul Smith' kon je ook letterlijk door de wereld van Paul Smith lopen: je kon er een replica bezoeken van zijn eerste winkel in Byard Lane, Nottingham, die amper 3m x 3m groot was, een digitale kamer vol beelden en geluiden die je door de geest van de ontwerper leiden en een kopie van zijn persoonlijke kantoor met boeken en objecten die hem blijven inspireren.


Paul Smith kende als ontwerper een nederig begin in de suite van een hotel in Parijs in 1976. Vandaag toont hij elk seizoen niet minder dan veertien verschillende collecties waaronder zijn mannencollectie tijdens de ‘fashionweek’ in Parijs en zijn vrouwencollectie tijdens de ‘fashionweek’ in Londen. Ondanks deze schaalvergroting doorheen de jaren heeft Paul Smith iets unieks en blijft zijn persoonlijke touch behouden.


Deze tentoonstelling werd samengesteld door het Design Museum London (curator: Donna Loveday), maar de Belgische wereld van Paul Smith was 400 m2 groter dan het Britse origineel: speciaal voor Modemuseum Hasselt werd oa de modeselectie verder uitgebreid.


Welkom in de wereld van Paul Smith.

Projectcoördinator: Kenneth Ramaekers

Curator: Donna Loveday

Exhibition design: Richard Greenwood Partnership

Graphic design Aboud Creative

Thank you: Paul Smith & Team, Design Museum London.

Met dank aan: Stad Hasselt, College van burgemeester en schepenen, vzw De Vrienden van het Modemuseum,  Medewerkers Modemuseum Hasselt, Medewerkers Centrale Werkplaatsen Stad Hasselt, Vrijwilligers vzw De Vrienden van het Modemuseum

ENG - Take a look behind the scenes of the Paul Smith world, where intuitive creativity rules. You will meet the astute designer behind this typically British label that started out small but has grown into one of the world's leading fashion brands.


The exhibition starts from Paul Smith's personal archive. From the first pieces he sold in his tiny boutique in Nottingham to designs selected by the designer himself from his most recent collections. Along the way, the rise of one of the biggest international fashion brands is portrayed, and we get a glimpse into the uniquely astute mind of the designer.


This exhibition attracted more than 113,000 visitors to the Design Museum in London and broke many a record there. Modemuseum Hasselt was the only location on the European mainland where the expo went to, as it has traveled on to Singapore, Tokyo, Kyoto, Shangai, Seoul, a.m. The exhibition gives an insight into the fascinating world of one of the greatest British designers of all time and is a must for fashion and design lovers. The 'Hello, My Name is Paul Smith' exhibition was also much larger than in London and featured even more fashion. Paul Smith was hugely involved in the project and made the choices of all the silhouettes himself.


Hello, my name is Paul Smith' covers the different stages of design and production with the familiar stamp of traditional craftsmanship with a contemporary edge. Through projections, audio and video clips of fashion shows, behind-the-scenes footage and an overview of all unique Paul Smith shops, this expo reveals the workings and influences of Paul Smith.


In 'Hello my name is Paul Smith', you can also literally walk through Paul Smith's world: you can visit a replica of his first shop in Byard Lane, Nottingham, which was just 3m x 3m, a digital room full of images and sounds that take you through the mind of the designer and a copy of his personal office with books and objects that continue to inspire him.


Paul Smith had a humble beginning as a designer in the suite of a Paris hotel in 1976. Today, he displays no less than fourteen different collections each season, including his men's collection during Paris fashion week and his women's collection during London fashion week. Despite this increase in scale over the years, Paul Smith has retained something unique and his personal touch.


This exhibition was curated by the Design Museum London (curator: Donna Loveday), but the Belgian world of Paul Smith was 400 m2 larger than the British original: especially for Modemuseum Hasselt the fashion selection was expanded.


Welcome to the world of Paul Smith.


Project coordinator: Kenneth Ramaekers

Curator: Donna Loveday

Exhibition design: Richard Greenwood Partnership

Graphic design Aboud Creative

Thank you: Paul Smith & Team, Design Museum London.


With thanks to: City of Hasselt, Municipal Executive, non-profit organization Friends of the Fashion Museum, Employees of the Fashion Museum Hasselt, Employees of the Central Workshops of the City of Hasselt,

Volunteers of the non-profit organization Friends of the Fashion Museum

Hello, My Name is Paul Smith: Welkom
bottom of page