top of page
DD011.jpg

DEVOUT/DIVINE - FASHION VS RELIGION (2010)

26 juni 2010 tot en met 09 januari 2011

NL - Mode en religie lijken op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken te hebben, maar niets is minder waar. Het modieuze gebruik van religieuze symbolen hoeft al lang niet meer te verbazen. De laatste jaren maken zelfs meer en meer designers hier gebruik van.

De expo Devout/Devine – Fashion vs Religion kaart dan ook een zeer actueel thema aan. Religie en de bijhorende symbolen of klederdracht staan hoog op de maatschappelijke agenda. Er was het hoofddoekendebat, er gaan stemmen op om de boerka te verbieden, het protest tegen het dragen van religieuze symbolen in openbare functies neemt toe, enz.

Bovendien was 2010 een Virga Jessejaar in Hasselt. Drie weken lang stond de stad in het teken van de Mariadevotie met als hoogtepunt de ommegangen die door de Hasseltse straten trekken.


Aanleiding genoeg voor het Modemuseum Hasselt om in 2010 dieper in te gaan op de link tussen mode en religie en meer bepaald op het gebruik van religieuze symboliek in (designer)mode naar een idee van Kenneth Ramaekers.

Mode heeft een oppervlakkig imago en de gebruikte symboliek is inderdaad meestal geen zwaar statement over een gelovige identiteit. De symbolen worden meestal geselecteerd omwille van hun esthetische waarde. Er wordt niet (althans niet bewust) gerefereerd aan de onderliggende waarden van de religieuze code waaraan ze ontleend zijn.

De esthetische kant is onweerstaanbaar. Gestileerde symbolen verschijnen als motief of opdruk in het straatbeeld. De symboolpolitiek van de dragers moet zeker gerelativeerd worden. Het is symboolinflatie maar geen vrijblijvende, want hoe hard je ook knipoogt, de originele betekenis kan je niet wegdenken zodat zulke stukken toch vaak controversieel zijn.


Vanaf de late jaren ’80 is er een trend om in designermode expliciet te verwijzen naar religieuze kleding. De eerste rage werd mee neergezet door popster Madonna die in haar optredens duidelijk verwijst naar de traditionele katholieke devotie. Modeontwerpers als Jean Paul Gaultier, Christian Lacroix, John Galliano, Alexander McQueen, Hussein Chalayan en Dolce & Gabbana ontwierpen collecties die bol staan van de geloofsymboliek en geïnspireerd zijn op religieuze gewaden.

Mode is een van de branches waar de actualiteit het eerst vertaald wordt, maar kan men hier spreken van reclame voor God of een nieuwe interesse in religie? De moderne mens hunkert misschien alsnog naar het transcendente, een behoefte die in de secularisering en de individualisering onvervuld is gebleven.

Of is mode een nieuwe religie aan het worden voor een steeds groter publiek? Ontwerpers dragen een boodschap uit via hun collectie en bepalen trends in waarden en normen die vroeger bepaald werden door religieuze instellingen. Devout/Divine zoomt in op ontwerpers die gretig gebruik maken van religieuze symboliek. De expo onderzoekt hoe de kruisbestuiving tussen mode en geloof ontstond, op welke manier de diverse religieuze tradities worden geïnterpreteerd en waarom eeuwenoude symbolen blijven fascineren.

Idee en curator: Kenneth Ramaekers

projectmedewerker: Eve Demoen

Scenografie: Michael Verheyden

Vormgeving: Brusatto

Deelnemers: Rick Owens, Walter Van Beirendonck, Mada Van Gaans, Bernhard Willhelm, A.F. Vandevorst, Giambattista Valli, Todd Lynn, Manish Arora, Sabijn Peters, Idriz Jossa, Noor d’Izar, Adam Courtney, Dries Van Noten, Raf Simons, Cristobal Balenciaga, Alicia Framis, Jean-Paul Gaultier,…

Met dank aan: Stad Hasselt, College van burgemeester en schepenen, Vzw De Vrienden van het Modemuseum, Medewerkers Modemuseum Hasselt, Medewerkers Centrale Werkplaatsen Stad Hasselt,

Vrijwilligers vzw De Vrienden van het Modemuseum

ENG - At first glance, fashion and religion seem to have little in common, but nothing could be further from the truth. The fashionable use of religious symbols has not been surprising for a long time. In fact, more and more designers have been making use of them in recent years.

The exhibition Devout/Devine - Fashion vs Religion therefore deals with a very topical theme. Religion and the accompanying symbols or costumes are high on the social agenda. There was the headscarf debate, there are voices calling for a ban on the burka, protests against the wearing of religious symbols in public functions are increasing, and so on.

Moreover, 2010 was a Virga Jesse year in Hasselt. For three weeks, the city was under the sign of the devotion to Mary, culminating in the processions through Hasselt's streets.


Enough reason for the Fashion Museum Hasselt to take a closer look in 2010 at the link between fashion and religion and more specifically at the use of religious symbolism in (designer) fashion, based on an idea by Kenneth Ramaekers.

Fashion has a superficial image and the symbolism used is indeed usually not a heavy statement about a religious identity. The symbols are usually selected for their aesthetic value. There is no reference (at least not consciously) to the underlying values of the religious code from which they are derived.

The aesthetic side is irresistible. Stylised symbols appear as motifs or prints in the street scene. The symbol politics of the bearers must certainly be put into perspective. It is symbol inflation, but not a non-committal one, because no matter how hard you blink, the original meaning cannot be dismissed, so such pieces are often controversial.


Since the late 1980s, there has been a trend for designer fashion to refer explicitly to religious clothing. The first craze was coined by pop star Madonna who clearly refers to traditional Catholic devotion in her performances. Fashion designers such as Jean Paul Gaultier, Christian Lacroix, John Galliano, Alexander McQueen, Hussein Chalayan and Dolce & Gabbana have designed collections that are full of religious symbolism and inspired by religious garments.

Fashion is one of the industries where current affairs are translated first, but can one speak of an advertisement for God or a new interest in religion? Modern man perhaps still craves the transcendent, a need that has remained unfulfilled in secularisation and individualisation.

Or is fashion becoming a new religion for an ever-widening public? Designers carry a message through their collection and set trends in values and norms that used to be determined by religious institutions. Devout/Divine zooms in on designers who make eager use of religious symbolism. The exhibition examines how the cross-fertilisation between fashion and faith came about, how the various religious traditions are interpreted and why centuries-old symbols continue to fascinate.


Idea and curator: Kenneth Ramaekers

project assistant: Eve Demoen

Scenography: Michael Verheyden

Design: Brusatto


Participants: Rick Owens, Walter Van Beirendonck, Mada Van Gaans, Bernhard Willhelm, A.F. Vandevorst, Giambattista Valli, Todd Lynn, Manish Arora, Sabijn Peters, Idriz Jossa, Noor d'Izar, Adam Courtney, Dries Van Noten, Raf Simons, Cristobal Balenciaga, Alicia Framis, Jean-Paul Gaultier,...


With thanks to: City of Hasselt, Board of Mayor and Aldermen, Vzw De Vrienden van het Modemuseum, Employees of the Modemuseum Hasselt, Employees of the Central Workshops of the City of Hasselt,

Volunteers of the non-profit organization Friends of the Fashion Museum

Devout/Divine - Fashion vs Religion: Welkom
bottom of page